امروز، پنجشنبه 4 / 2 / 93

همكار گرامي سلام

لطفا براي شركت در آزمون پس از انتخاب آزمون نام كاربري شما شماره ملي و رمز عبور شما نيز شماره ملي مي باشد.
لازم به ذكر است هر فرد فقط يكبار مي تواند در آزمون شركت كنند.

پس از ورود به آزمون مشخصات را به طور كامل وارد نموده ونام كاربري و رمز عبور را براي آزمون هاي بعدي نزد خود نگه داريد.
موفق باشيد

هيچ آزمون فعالي يافت نشد!